ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนครูรัก(ษ์)ถิ่น (เพิ่มเติม)
ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนครูรัก(ษ์)ถิ่น
เอกสารสำหรับผู้สมัคร
พื้นที่รับผิดชอบ
สอบถามข้อมูล

ประกาศการรับสมัคร (เพิ่มเติม)

เข้าร่วมโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น

เอกสารสำหรับผู้สมัคร ครูรัก(ษ์)ถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ครูรัก(ษ์)ถิ่น

ครูรัก(ษ์)ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รายชื่อโรงเรียนและพื้นที่ความรับผิดชอบ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ผู้สมัครรับทุน

สู่รั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

1

เป้าประสงค์

 • นักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า ที่อยากเป็นครู
 • ภูมิลำเนาอยู่เขตตำบลที่ตั้งของโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล
 • ฐานะครอบครัวอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด
 • เกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียนในชั้น ม.ปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50

     นักเรียนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและอยากเป็นครูเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเข้าเรียนครูตามหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา

     ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครู และกลับไปปฏิบัติงานในโรงเรียนลักษณะพิเศษสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ระดับตำบลตามภูมิลำเนาบ้านเกิดของผู้รับทุน

2

แนวทางที่เกี่ยวข้อง

     ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนของสถาบันอุดมศึกษา นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนาศักยภาพ ผ่านกิจกรรมเสริมคุณภาพของนักศึกษา (Enrichment program) เช่น

 • ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ ร่วมกับครูพี่เลี้ยง และทำงานร่วมกับชุมชน
 • เพิ่มเติมความรู้ด้านภาษา และ IT
 • เข้าร่วมเวทีวิชาการทั้งระดับชาติ และนานาชาติ เช่น PMCA Forum หรือ EDUCA
 • มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาผู้รับทุนต่างสถาบัน
 • มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานในต่างประเทศ
 • ได้รับการสนับสนุน เพื่อทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนในภูมิลำเนา
3

งบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้รับทุนเฉลี่ยทุนละ 160,000 บาท/ทุน/ปี

ประกอบด้วย

 • 40,000 บาท/ปี ค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 2,000 บาท/เดือน ค่าที่พัก
 • 6,000 บาท/เดือน ค่าครองชีพ
 • 2,000 บาท/เดือน ค่าตำราและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น

     ทั้งนี้ นักศึกษาผู้รับทุนจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง มีการรายงานผลตามเงื่อนไขของโครงการให้กับ กสศ.อย่างต่อเนื่อง และต้องกลับไปบรรจุในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลตามภูมิลำเนาตามระยะเวลาที่กำหนด