เกี่ยวกับเรา

ครูรักษ์ถิ่น ม.ราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ครูรัก(ษ์)ถิ่น
"ร่วมมือ ร่วมใจ สร้างครูรุ่นใหม่หัวใจ รัก(ษ์)ถิ่น"

โครงการนี้มุ่งสร้างโอกาสให้แก่นักเรียนยากจนที่มีศักยภาพ และมีจิตวิญญาณความเป็นครู ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์อย่างมีคุณภาพ มีทักษะความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อบรรเทาปัญหาครูไม่ครบชั้นและการโยกย้ายบ่อย และกระตุ้นการสร้างต้นแบบของสถาบันผลิตและพัฒนาครูที่มีการจัดการเรียนรู้แนวใหม่อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนบทบาทครูในอนาคต รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับบริบทในแต่ละพื้นที่และความต้องการโดยรวมของประเทศ เมื่อครูรุ่นใหม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกลจะช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาส่งผลให้โรงเรียนมีครูที่เพียงพอ และท้องถิ่นเกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน


ด้วยการสร้างโอกาสให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่มีใจรักในวิชาชีพครูและมีศักยภาพในการเรียนรู้

ได้เรียนครูจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีอย่างมีคุณภาพ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะพื้นฐานของวิชาชีพครู มีสมรรถนะการเรียนในศตวรรษที่ 21 มีสมรรถนของรักพัฒนาชุมชน

และกลับไปเป็นครูในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเอง

วัตถุประสงค์ของโครงการ ครูรักษ์ถิ่น

คุณสมบัติผู้สมัครเงื่อนไขการรับทุน

ปฏิทินกิจกรรม

โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3

พื้นที่เปิดรับสมัคร

ตำบล สะเมิงใต้ อำเภอ สะเมิง จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล เวียง อำเภอ สะเมิง จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล ท่าผา อำเภอ แม่แจ่ม จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล แม่ยาว อำเภอ เมืองเชียงราย จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล วาวี อำเภอ แม่สรวย จำนวนที่รับ: 2 คน

ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอ เวียงป่าเป้า จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล ปอ อำเภอ เวียงแก่น จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล แม่กุ อำเภอ แม่สอด จำนวนที่รับ: 2 คน

ตำบล แม่หละ อำเภอ ท่าสองยาง จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล ชนแดน อำเภอ สองแคว จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล บ้านแยง อำเภอ นครไทย จำนวนที่รับ: 2 คน

ตำบล ปากช่อง อำเภอ หล่มสัก จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล หนองแม่นา อำเภอ เขาค้อ จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล โคกมน อำเภอ น้ำหนาว จำนวนที่รับ: 2 คน

ตำบล น้ำหนาว อำเภอ น้ำหนาว จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล แม่นาเติง อำเภอ ปาย จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล ปางมะผ้า อำเภอ ปางมะผ้า จำนวนที่รับ: 2 คน

ตำบล แม่ลาน้อย อำเภอ แม่ลาน้อย จำนวนที่รับ: 2 คน

ตำบล บ้านกาศ อำเภอ แม่สะเรียง จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล แม่ยวม อำเภอ แม่สะเรียง จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล ทาแม่ลอบ อำเภอ แม่ทา จำนวนที่รับ: 1 คน

ตำบล บ้านโคก อำเภอ บ้านโคก จำนวนที่รับ: 2 คน

การรับสมัคร

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัคร

- กำหนดการลงพื้นที่เพื่อค้นหาและดำเนินการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ สร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน ในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

- ขั้นตอนการสมัคร การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

- เอกสารสำหรับผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.pdf

- แบบขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจน กสศ.01 หน้า 1.pdf

ติดต่อเรา

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เลขที่ 180 หมู่ 7 ถนนโชตนา (เชียงใหม่-ฝาง) ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

053 885979,053 885963

Youtube

ติดต่อ